top of page

פרויקט המלגות של קהילת משהד בישראל שנת תשפ"ב 2021-2022

סטודנטים יקרים

כמו בכל שנה, גם השנה, בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022), קרן המלגות של הועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד, תעניק מלגות לימודים לבני/בנות הקהילה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג.

המלגות המוענקות ע"י הקרן, נועדו מחד לעודד את בני הקהילה ללימודים להשכלה גבוהה ומאידך לחזק ולהדק את הקשר בין הדור הצעיר, לקהילת אנוסי משהד ולמורשתה.

בניגוד לשנים קודמות, השנה הסטודנטים יקבלו את המילגה ללא צורך בביצוע מטלות כפי שהיה נהוג בשנים קודמות.

אנו מודעים ללחץ הרב ששורר עליכם בתקופת הלימודים ומנסים להקל ככל הניתן.

ולכן, ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב תחל עם סיום הסמסטר השני של הלימודים. הסטודנטים יתבקשו להעלות את גיליון הציונים לצורך בחירת הסטודנט המצטיין של העדה, והחלוקה תבוצע מיד לאחר מכן. 

לתשומת ליבכם, בשל הגידול הרב באוכלוסיית הסטודנטים שפנו אלינו בבקשת תמיכה בשנתיים האחרונות, הוחלט השנה כי המלגות ינתנו לבני העדה בלבד ולא לבני זוגם. 

המטרה היא להעניק יותר כסף לבני הקהילה.

נא וודאו כי קראתם את התקנון וכי אתם עומדים בתנאים הנדרשים למסלולים השונים, לפני ההרשמה בפועל

DSC_4131
DSC_4044
DSC_4114
DSC_0240
ATZ_0052
DSC_4138
DSC_2523
DSC_2519
DSC_2520
DSC_0122
DSC_9268
DSC_2527
ATZ_0221
DSC_0003
ATZ_0072
770_9017
DSC_9470
DSC_9453
DSC_2529
ATZ_0057
DSC_9430
770_8552

תקנון וקריטריונים לזכאות התש"פ

השנה קיימים 3 מסלולי מלגות אפשריים:

מסלול 1:

לימודים להשכלה גבוהה (מוסד המוכר ע"י המל"ג בלבד) עם  שכר לימוד בסך של 4000 ש"ח ועד 6999 ש"ח

כולל לימודי הסמכה לרבנות מטעם הרבנות הראשית לישראל

מסלול 2:

לימודים להשכלה גבוהה עם  שכר לימוד בסך של 7000 ש"ח ומעלה

סטודנטים לתואר ראשון (מוסד המוכר ע"י המל"ג בלבד)

מסלול 3: 

לימודים להכשרות מקצועיות, תעודות הסמכה והעשרה

____________________________________________________________________________________

מסלול 1: מקצועי א' ורבנות

למסלול זה זכאים:

  1. סטודנטים להכשרות מקצועיות, תעודות הסמכה, העשרה ודומיהם, עם עלות שכ"ל שנעה בין 3000 ש"ח, ל-6999 ש"ח (שכ"ל שנתי של פחות מ3000 ש"ח בשנה אינו זכאי למלגה)

  2. בני קהילה אשר לומדים לימודי הסמכה לרבנות, ואשר נבחנו ועברו בהצלחה לפחות מבחן הסמכה אחד בשנה האחרונה. על המועמד להמציא את האישור על הנ"ל מהרבנות הראשית ולהעבירו בטופס הבקשה למלגה

מלגת בסיס עבור משימה ראשונה: 500 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 500 ש"ח

מסלול 2: מקצועי ב' ותואר ראשון

למסלול זה זכאים:

 

  1. סטודנטים להכשרות מקצועיות, תעודות הסמכה, העשרה ודומיהם עם עלות שכ"ל של 7000 ש"ח ומעלה

  2. סטודנטים לתואר ראשון על שלל סוגי התארים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, הנלמדים במוסד המוכר גם הוא על ידי המל"ג

מלגת בסיס עבור משימה ראשונה: 600 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 800 ש"ח

מסלול 3: תואר מתקדם/דיינות

למסלול זה זכאים:

 

  1. סטודנטים לתארים מתקדמים, שני ושלישי (במוסדות אקדמיים המוכרים ע"י המל"ג)

  2. בני קהילה אשר לומדים לימודי הסמכה לדיינות ואשר נבחנו ועברו בהצלחה לפחות מבחן הסמכה אחד בשנה האחרונה, על המועמד לדיינות להמציא את האישור על הנ"ל מהרבנות הראשית בטופס הבקשה.

מלגת בסיס עבור משימה ראשונה: 800 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 1200 ש"ח

שימו לב!!

כל זכאות למלגה מותנית בהוכחת קשר קהילתי מובהק, בנוכחות מלאה בטקס חלוקת המלגות (באם יתקיים), ובביצוע משימה אחת לפחות!

סכומי המלגות המצוינים הינם מוערכים ומותנים בגובה התרומות ובמספר הנרשמים

כמו כן, בטרם מילוי טופס המלגה, יש לקבל מס' אישור מאחד מאנשי הקשר:

ההרשמה לתוכנית נסגרה ב07.03.20

אנשי קשר למס' אישור
רשימת משימות קלנדרית (מתעדכנת)
חלק מהמשימות מחייבות הרשמה מראש
רשימת משימות אקטיביות (אופציונלי)
bottom of page