top of page

 ועדת סעד / נזקקים

הוועד המרכזי לאנוסי משהד בישראל, תומך במשפחות משהדיות נזקקות בסיוע כספי / הומניטרי במספר אופנים וזאת מתוך סיוע כספי המתקבל בעיקרו מקהילות משהדיות בחו"ל.

סיוע זה כולל:

  1. סיוע חצי שנתי למשפחות במצוקה לפני חג הפסח ולפני ראש השנה. לצורך בקשת והוכחת הזכאות לסיוע זה, יש למלא טופס בקשת סיוע (ניתן להורידו דרך הלחצן בסוף העמוד) ולהעבירו לאישור וועדת הסעד.

  2. משפחות משהדיות תושבי ירושלים, יכולות להעביר בקשה לקבלת תווי קניה לפני חג הפסח ו/או ראש השנה מרשתות מזון שבהסדר. את הבקשות יש להעביר לנציג וועד ירושלים – מר משאל לוי, נייד: 052-2639555.

  3. הוועד המרכזי מקבל לעיתים גם משלוחי בגדים (לרוב משומשים) מקהילות משהדיות בחו"ל לחלוקה בקרב האוכלוסייה המשהדית הנזקקת. לפרטים יש לפנות לוועדת הסעד ואו ליו"ר הוועד המרכזי בטלפונים מטה.

  4. בבתי כנסת של המשהדים בבני ברק ובשכונת התקווה, מחולקות מדי יום חמישי בערב עשרות רבות של חמגשיות למשפחות נזקקות לארוחות שבת . לפרטים ניתן לפנות אל מר מישל עזיז בטלפון: 054-3978578.

  5. בבית הכנסת האג'י אדוניה בירושלים קיים ארגון תומכי שבת המחלק ארוחות חמות לשבת לפרטים ניתן לפנות אל מר מהרנוש רפיניא בטלפון: 054-3456541

  6. בקרב הקהילה, קיימות משפחות המפעילות בביתן גמ"חים (מוקדי גמילות חסדים) לסיוע לבני הקהילה המשהדית הנזקקת. בין מוקדים אלה ניתן להזכיר את גמ"ח של גב' דבורה ניסים להשאלת שמלות לכלות (טלפון: 054-3978443) וכן מוקד גמ"ח השכרת אולם לאירועים קטנים בבני ברק למשפחות משהדיות אצל גב' חנה והפור בטלפון 054-2460526.

קריטריונים לקבלת סיוע: (ייבחן כל שנה מחדש)

  1. קשר משהדי של לפחות 25%  (לפחות סב/סבתא אחד של המבקש/ת שנולדו במשהד).

  2. הוכחת נימוק לזכאות (אסמכתא): הכנסה נמוכה לנפש / מצב רפואי / אבטלה / אישור רווחה/אישור אברך הלומד בכולל וכד'.

  3. צילום ת.ז + ספח.

לתשומת ליבכם, ההרשמה למקבלי התמיכה בחגים (ראש השנה, פסח תשפ"ב) נפתחה

 

כל המעוניין להירשם מוזמן למלא את הטופס המצורף ולהעבירו לחברי הועדה.

 

 

חברי ועדת הסעד

פרביז לולוי:  054-3978890       אימייל: parvisloloi@gmail.com

יעקב כוכבי:  050-4123019          אימייל:  y0504123019@gmail.com  

bottom of page