top of page

רב הקהילה
הרב שמשון מוראדי שליט"א

רב קהילת עולי משהד בישראל, רב ביהכנ"ס "עולי משהד" בבני ברק וראש מוסדות "נר דוד" בישראל, נולד לדוד וציפורה מוראדי, גדל בשכונת הבוכרים בירושלים.

אביו, הרב דוד מוראדי, שימש כגבאי בית הכנסת חאג'י אדוניהו בירושלים של אנוסי משהד.

סבו, הרב רפאל אקלר, שימש כרב אנוסי משהד בעיר משהד שבאיראן. בין היתר היה שוחט מוהל ומסדר קידושין לבני העדה והכל נעשה בהסתר ובצנעה מפחד השלטונות שבאותה תקופה שאסרו עליהם לשמור על יהדותם.

סבו הגדול הרב מרדכי אקלר [מולא מוראד], היה רבם ומנהיגם של אנוסי משהד ואחראי על כל ענייני הדת של העדה באותה תקופה, כמו"כ חיבר לבני העדה סידורים לימי החול והשבת עם תרגום בשפה הפרסית [המכונה תפסיר], חיבר תרגום על הגדה של פסח ומסכת אבות ועל הסליחות הנאמרות בימי הרחמים והסליחות ועוד חיבורים נוספים.

הרב שמשון מוראדי: 0527656712

בס"ד

ערש"ק וישב תשפ"ג

לאחי ורעי בני הקהילה הקדושה שבת שלום וחנוכה שמח
במדרש בראשית רבה ב,ד "וחושך על פני תהום" חושך – זו מלכות יוון.
מלכות יוון פרשה שלטונה על כל העולם העתיק. אבל בניגוד לעמים אחרים כמו אשור , בבל , פרס
הם גם כבשו וגם הביאו עימם בשורה , קידמה , את אור ההשכלה.
בתחומי האמנות – פיסול , ציור ועוד.
בתחומי המדע – המצאות ארכימדס , משפט פיתגורס.
ומעל הכל בתחומי הרוח הפילוסופיה היוונית סוקרטס , אריסטו , אפלטון הם הגו דעות על כל דבר :
מהו האדם וייעודו , אושרו , מהי הבריאה ותכליתה , מסלול הכוכבים במרום , הרכב המתכות מדוע
המים מתאדים והברזל ניתך.
זה המטען התרבותי שנשאה עימה ואכן העמים הכבושים קיבלו את עליונות ומרות התרבות החדשה.
כולם – מלבד עם אחד קטן בהרי יהודה שאמר ליוונים אין לנו צורך בתרבותיכם לנו יש תורה ,מצוות ,
דרך חיים הניחו אותנו לנפשותינו.
ואכן היוונים קראו ליהודים "חשוכים" שונאי קידמה והחליטו לכפות את תרבותם. אסרו קיום מצוות
והפכו את בית המקדש לבית עבודת אלילים. סגרו את הישיבות , הקימו אצטדיונים , גימנסיות.
והיהודים מוכנים היו למות על אמונתם וכשכלו הקיצים יצאו למלחמה.
והיוונים אינם מבינים, ספגו מפלה ניצחת אבל לא הבינו מדוע דחו היהודים את הקידמה , את אור
ההשכלה.
אילו היו יודעים מה אומר עליהם המדרש "והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום".
חושך - זו מלכות יוון , היו זועקים ואומרים אנחנו – חושך? אתם החשוכים אנחנו מפיצי האור.
ואנחנו מחייכים לטיפשותם שהם יכולים בשיכלם הקטן להבין את היקום ומשמעותו ייעודו ומטרתו.
וכשהמכבים ניצחו הם הדליקו את האור , ואלה ימי החנוכה המסמלים את האורה "כי נר מצווה ותורה
אור" ובזה נגרש את החושך.

הרב שמשון מוראדי
רב העדה המשהדית

bottom of page