top of page

וועדת חסד של אמת

בוועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד בישראל פועלת וועדת "חסד של אמת".

מטרת הוועדה, לסייע למשפחות המשהדיות שאחד מבני משפחתם הלך לעולמו בהבאת הנפטר לקבר ישראל, זאת כשאין באפשרות למשפחה לדאוג לסידורים אלה לבדם.

מלבד זאת, הוועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד בישראל מקבל מחברא קדישא הקצאת חלקות קבורה למען הקהילה המשהדית והמשפחה האבלה יכולה לפנות ולבקש לקבור את הנפטר / בחלקה המשהדית. לעת עתה , החלקה שהוקצתה לוועד המרכזי לטובת בני הקהילה הינה בקרית שאול בקבורת סנהדרין (ראו נספח מצ"ב מטה).

קרית-שאול.jpg

במידה ומשפחה משהדית מעוניינת בסידור לוויה, עליה לפנות בדחיפות לאחד מחברי וועדת חסד של אמת שבוועד המרכזי על מנת שיתחילו בהכנות הדרושות. חברים אלה ינחו את המשפחות בכל הקשור לסידורי הקבורה והוצאת תעודת פטירה.

אנו ממליצים שהמשפחה האבלה יקבעו איש קשר מטעמם שיפעל מול אנשי חסד של אמת על מנת שברגעים כל כך קשים לא יהיו מעורבים יתר על המידה בבירוקרטיה של הטיפול בנפטר/ת.

לצורך טיפול בסידורי הלוויה ובהליכים שמסביב, מומלץ ליצור קשר עם אחד מחברי חסד של אמת הקרובים למקום מגורי הנפטר. זכרו שלא תמיד כל החברים בוועדה זמינים ובמידה ואין מענה אצל אחד מהחברים ואו החבר מתנצל שאינו זמין לטפל בסידורים, ליצור קשר עם חבר

נוסף הקרוב לאזור המגורים.

שמות החברים

משפחות משהדיות אבלות שאין ביכולתם לטפל בהכנת מודעות אבל, יוכלו לפנות בבקשה לטלפון: 052-5773573. כמו כן ניתן לבקש לפרסם את הפטירה ואת מסע הלוויה וניחום אבלים בטלפון זה.

משפחות משהדיות (לאו דווקא אבלות) המעוניינות לרכוש חלקת קבר שלא בהסדר מול ביטוח לאומי, מוזמנות ליצור קשר עם חברי חסד של אמת בירושלים (מר זבולוני + מר לוי).

להלן בנספח א' מצ"ב פרוט סגנונות קבורה / קבורה רוויה.

bottom of page