top of page

הקרן לעזרה הדדית

 נשות קהילת אנוסי משהד בישראל

"אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה...כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון" (משלי לא')

הקרן לעזרה הדדית, מיוזמתן של נשות קהילת אנוסי משהד בישראל, נוסדה לפני כחמישה עשורים ע"י נשות הקהילה, ובראשן הגב' בת שבע גדליהו ז"ל.

 

הקרן היא קופת גמ"ח, העוזרת בהתנדבות לבני הקהילה במתן הלוואות ללא ריבית, כאשר הן מוחזרות לקרן בפריסה לתשלומים.

לאורך השנים נתמכו ונעזרו ע"י הקרן מאות רבות של משפחות.

 

הקרן נתמכת ע"י תרומות בני הקהילה בארץ ובחו"ל.

 

הקופה נוהלה, במשך כל השנים, ע"י חברות ועד הנשים שנבחרו בבחירות רשמיות ע"י בני הקהילה. הקופה מתנהלת בצורה תקינה בניהול חשבונות שוטף ומבוקר ע"י רואה חשבון מוסמך.

 

הקופה פתוחה לכל בני הקהילה לקבלת הלוואות גמ"ח, ופועלת בבית הכנסת של קהילתנו "בית אל" ברח' יהושע בן נון 63, תל-אביב, בימי א':

16:00-18:00 בחודשי הקיץ,

15:00-17:00 בחודשי החורף

טלפון: 03-6048401

נייד: 0507577415 

הקרן השתתפה בשנים האחרונות במתן מלגות לסטודנטים מצטיינים מקרב הקהילה.

 

ייתן ד' וקרן קהילתית חשובה ויקרה זאת, בעזרת ובתמיכת אנשי הקהילה, יחד עם מפעלי החסד האחרים של הקהילה, תתמיד בפעילותה ותשמש ייסוד למתן עזרה לזולת.

 

 

 

החברות בועד הנשים:

 

סימה דילמניאן

שושנה בן דוד

שולה לוי

מרים עזיז

לאה ענתיאן

 

בברכת התורה

נזכה ותזכו למצוות

bottom of page