top of page

"איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" (ישעיהו מא', 6)

הקופה לעזרה הדדית

מיסודה של קהילת אנוסי משהד

הקופה לעזרה הדדית של קהילת אנוסי משהד בישראל, נוסדה ע"י בני הקהילה במקביל להקמת בית הכנסת של הקהילה בשבאזי בשנת 1945.

הקרן היא קופת גמ"ח, העוזרת בהתנדבות לבני הקהילה במתן הלוואות ללא רבית, כאשר הן מוחזרות לקרן בפריסה לתשלומים.

לאורך השנים נתמכו ונעזרו ע"י הקרן מאות רבות של משפחות. בעבר ניזונה הקרן מתרומות בני הקהילה, ובמשך השנים ראשי הקהילה  ניהלו את הקופה בהתנדבות ובנאמנות רבה. המנוח יעקב נסים תרם מעיזבונו לקופה, והעבירו לידי נאמני הקהילה. הקופה עצמאית ואינה ניזונה מכל תרומה בארץ ובתפוצות.

הקופה מתנהלת בצורה תקינה ובניהול חשבונות שוטף ומבוקר ע"י רואה חשבון מוסמך ועו"ד.

הקופה פתוחה לכל בני הקהילה לקבלת הלוואות גמ"ח, ופועלת בבית הכנסת של הקהילה "בית אל" ברח'  יהושע בן נון 63  תל אביב, בימי ב' בשעות  14:30-17:30,  טל'  03-6048401.

הקופה מתנהלת בנאמנות ובהתנדבות ע"י:

 

שאול חכימי

שמואל זר

מתי חורדי

ייתן ה' וקרן קהילתית חשובה זאת, יחד עם מפעלי החסד האחרים של הקהילה, תתמיד בפעילותה הברוכה, ותשמש יסוד למתן עזרה לזולת, כירושה ומורשת יקרה ונאמנה של אבות הקהילה.

 

בברכת התורה

נזכה ותזכו למצוות

bottom of page