top of page

רישום למאגר קהילת משהד

בביקורת עומק שבוצעה על ידי רשם העמותות בין השנים 2019-2020, הוחלט כי העמותה איננה פועלת באופן תקין ושקיימות עילות לפירוק העמותה.

כתוצאה מכך, בחודש מאי 2021, התחלפו חברי הועד המרכזי. יו"ר הועד הקודם מר יעקב אברהמי פרש מהעמותה והחליפה אותו עו"ד אביגיל אלקנה-רבה.

 

במשך חודשים פועלים חברי הועד החדש מול רשם העמותות, בשיתוף עם חשב מלווה על מנת לבצע תהליך הבראה ולבטל את הגזירה לסגירת העמותה.

הדרישה המיידית של רשם העמותות הינה להקים אסיפה כללית לעמותה כפי הקבוע בחוק העמותות.


 

בנוסף הוחלט כי כל מי שמעוניין להשתתף בפעילות העמותה ולקבל מענקים (סטודנטים, חיילים, נזקקים) עליו להתפקד לקהילה ולהירשם

במאגר המשהדים של העמותה.

הזכאים להרשם במאגר המשהדים של העמותה, הם כל צאצא ישיר של בני קהילת משהד (קשר משהדי של לפחות סב/סבתא אחד שנולדו במשהד),

מעל גיל 17, המתחייב לפעול לטובת הקהילה.

מתוכם זכאים להתפקד גם חברי האסיפה הכללית של העמותה, כאשר הרישום יאושר סופית ע"י חברי האסיפה הכללית שהתפקדו עד כה.

סמכויות האסיפה הכללית הן:

  • קביעת מספר חברי הועד ובחירת ועד העמותה.

  • בחירת ועדת ביקורת או גוף מבקר.

  • מינוי רואה חשבון מבקר.

  • אישור דוחות כספיים שנתיים ודוחות מילוליים.

  • קבלת החלטות בדבר שינוי תקנון, מטרות או שם עמותה.

  • אישור או ביטול חברות בפנקס החברים של העמותה.

 

bottom of page