top of page

אסיפה כללית של העמותה



הרינו להודיע שבהתאם לסעיף 20(א) לחוק העמותות, תש"ם - 1980, אסיפה כללית של עמותת הועד המרכזי לעולי (אנוסי) משהד בישראל, תתכנס ביום שני ה 7.11.2022 בשעה 19:30 בבית האבות בית משהד, שברחוב הנשיא 106 הרצליה פיתוח.

לשם הצגת הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2021 של העמותה ואישורם.


על סדר היום:

  • הועד המנהל

  • אישור דוחות תקציביים

  • אישור תקנון העמותה (מצ"ב)

  • נכסי הקהילה



בברכה,

עו"ד אביגיל אלקנה-רבה - יו"ר העמותה

וחברי הועד המנהל






Comentários


אירועים עתידיים
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page