Search
  • Israel and Zionism committee

חייל משהדי בשירות סדיר? הקשב!


גם השנה יחולקו מענקים לכל חייל/ת סדיר בן הקהילה המשהדית!

החלוקה תתבצע בחנוכה הקרוב

על מנת לקבל את המענק, יש לשלוח

* שם חייל/ת מלא

* צילום תעודת חוגר סדיר בתוקף

* פירוט על ייחוס משהדי

* מס' טלפון נייד של החייל/ת

לכתובת המייל: Rikiarami@gmail.com

עד לתאריך: 10/11/2018

לבירורים, 050-6700936

ריקי ארמי בסליאן


0 views

© 2019 by the Vaad Merkazi Israel

  • Facebook Social Icon