Search
  • אפרת דילמני מרדכי (נכדה)

בצער רב התבשרנו על פטירתה של רחל סלטנת מרדכי לבית לוי ע"ה


המנוחה הלכה לבית עולמה לפני כחודש בתאריך כ"ד טבת תשע"ח. עלתה לארץ ב1949, נישאה והקימה משפחה לתפארת, יהי זכרה ברוך


0 views

© 2019 by the Vaad Merkazi Israel

  • Facebook Social Icon