Search
  • יעקב אברהמי

בצער רב התבשרנו על פטירתה של בת קהילתנו בלונדון ביבי ג'אן (זמרת) בת אהרון בצלאלי ע"ה


המנוחה הינה אחותו של דוד בצלאלי ושל ביבי גון - מיכל אלישיוף בצלאלי .

הלוויה התקיימה בלונדון.

ומי יתן ולא נדע שוד ושבר בקהילתנו והמשפחה האבלה לא ידעו דאבה עוד

וינוחמו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים – אמן!


0 views

© 2019 by the Vaad Merkazi Israel

  • Facebook Social Icon