© 2019 by the Vaad Merkazi Israel

  • Facebook Social Icon
Search
  • הועד המרכזי

בצער רב התבשרנו על פטירת בן קהילתנו אליהו פנחס זרקיוף ע"ה


בן רבי מכאל חי הלוי זרקיוף זצ"ל

ההלוויה התקיימה יום חמישי ג' בטבת התשעח ( 21/12/17 )

בהר הזיתים בירושלים .

המשפחה יושבת שבעה בבית המנוח ברחוב ראב"ד 38 בבני ברק .

המשפחות האבלות :

זרקיוף , עדס , סאל , צארום , יצחקי , הלוי , רחמים .

ומי יתן ולא ידעו דאבה עוד והקב"ה ינחמם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים – אמן


6 views